Met assetmanagement wordt het beheer van kapitaalgoederen (assets) bedoeld. Denk hierbij aan assetsystemen zoals bijvoorbeeld openbare ruimte en infrastructuur (wegen, bruggen, verkeerscentrales, riolering, sluizen, verhardingen en groen).

WAARDE VOORTBRENGEN

Voorzieningen als openbare ruimte en infrastructuur bieden meerwaarde aan onze samenleving en zijn van onschatbaar belang wat betreft maatschappelijke thema’s als gezondheid, leefbaarheid, economie en ontwikkeling.

De waarde van deze assets komt er niet vanzelf, maar vloeit voort uit geleverde prestaties. Om de bereikbaarheidswaarde te garanderen zal de weginfrastructuur het verkeer moeten kunnen afhandelen aan een zeker tempo. Om assets te kunnen laten presteren zijn heel wat maatregelen en activiteiten vereist, zoals bijvoorbeeld nieuwbouw of reconstructie, maar ook onderhoud. Daarnaast zal ook verkeersmanagement en het verlenen en handhaven van vergunningen een belangrijke rol spelen. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee voor mankracht, materialen en uitrusting.

Presteren assets ondermaats, dan nemen de risico’s toe zoals bijvoorbeeld de waarde, bijvoorbeeld met betrekking tot bereikbaarheid en/of leefbaarheid. Maar ook risico’s met betrekking tot financiën en/of veiligheid zijn mogelijk. Assetmanagement beoogt een optimale balans tussen enerzijds waarde en prestaties en anderzijds risico’s en daarbij horende kosten.

ASSETMANAGEMENT versus BEHEER EN ONDERHOUD?

Als antwoord op de vraag wat het verschil is tussen assetmanagement en beheer beschouwen wij assetmanagement als de doorontwikkeling van beheer oftewel beheer vanuit een vernieuwd en meer geavanceerd perspectief. Belangrijke elementen hiervan zijn onder meer het denken in termen van waarde, prestaties, kosten en risico’s maar ook het verbinden van teams en mensen onderling en daarnaast disciplines om deze waarde duurzaam te garanderen.

Wij helpen graag organisaties die streven naar waardevolle en kwalitatieve assets met een optimale verhouding tussen prestaties en kosten alsook risico’s. Ongeacht of het nu assetmanagement of beheer wordt genoemd.

HOE ASSETMANAGEMENT NAAR PRAKTIJK OMZETTEN?

Organisaties voor het beheer van openbare ruimte en/of infrastructuur staan voor ongekende uitdagingen. Door ontwikkelingen op vlak van o.m. klimaat, energie, duurzaamheid, digitalisering, cyberveiligheid en technologie verandert het domein waarin deze kapitaalgoederen functioneren snel. Nieuwe eisen aan assets dringen zich op doordat deze zelf verouderen en steeds intensiever worden gebruikt. Tegelijkertijd wordt van de beheerorganisaties steeds uitdrukkelijker verwacht de budgetten die hen ter beschikking staan effectief, efficiënt en transparant worden aangewend.

Vastgoedbeheer Amsterdam

Graag werkt Curo Vastgoed samen met u aan een voorspelbaar, transparant en effectief assetmanagement met oog op de toekomst. Onze decennialange ervaring leert ons dat hiervoor vier elementen essentieel voor zijn:

1. EEN DOELGERICHTE EN VLOTTE AANPAK

De procesketen voor assetmanagement omvat naast beleidsontwikkeling en programmering ook voorbereiding, realisatie, evaluatie en verbetering. Hier zijn heel wat mensen bij betrokken: van beleidsmedewerkers en bestuurders tot projectleiders, inspecteurs en onderhoudsspecialisten. Met een doelgerichte aanpak kan de procesketen vlot, gecoördineerd en soepel verlopen met als doel een optimale waarde te halen uit uw assets.

De financiële gevolgen en relevante afwegingen moeten worden verduidelijkt. Gebeurt dit niet, dan riskeert de beheerorganisatie de beschikbare middelen niet efficiënt genoeg te besteden. Bijgevolg zullen moeilijk optimale keuzes en afwegingen (kunnen) worden gemaakt met grote gevolgen voor de zowel de prestaties als de risico’s en bijhorende kosten van uw assets.

Voor advies over onder meer investeringskosten, kosten met betrekking tot groot onderhoud en renovatiekosten kunt u steeds terecht bij onze deskundigen. U kunt bij ons op korte termijn een berekening van de Life Cycle Costs bekomen waarbij zowel beheer en onderhoud als de investeringskosten in beschouwing worden genomen.

2. ALLE INFORMATIE OP ORDE

Een degelijke informatievoorziening is essentieel, bijvoorbeeld informatie over onder meer de aard, ligging, conditie, gebruik en prestatie van uw assets. Prioritair is om eerst uw informatiebehoeften na te gaan. Vervolgens dient die gewenste informatie betrouwbaar, actueel en snel toegankelijk te zijn én te blijven.

Een beter inzicht verkrijgen, maakt het mogelijk gericht te handelen met betrekking tot het onderhoud en beheer binnen de openbare ruimte en leidt zo tot lagere kosten. Ook kunt u op eenvoudige wijze langjarig vooruitkijken met behulp van (integrale) informatiesystemen. Zo kan uw communicatie transparant worden geoptimaliseerd.

De ervaring leert dat datamanagement in combinatie met een goed presterend informatiesysteem zoals bijvoorbeeld Castor – voor o.a. plannen en begroten – vereist is voor assetmanagement. Op die manier doet u succesvol aan risicogestuurd management, maar ook aan voorspellend onderhoud en innovatieve, artificiële intelligentie.

3. HOOGWAARDIG DOORZICHT

Succesvol assetmanagement is mogelijk door een hoogwaardige technische en inhoudelijke know-how van de assets in kwestie. Enkel met gespecialiseerde en geactualiseerde kennis op vlak van bijvoorbeeld duurzaamheid, techniek, constructieve veiligheid en risicomanagement kunt u maximaal waarde behalen uit uw assets.

Zo dient een asseteigenaar te onderbouwen of een kunstwerk conform is met wet- en regelgeving en of de onderhoudsstaat wel voldoet. Grondig, verantwoord assetmanagement vermijdt dat de beheerorganisatie voor onaangename verrassingen komt te staan en kan op basis van organisatiewaarden (zoals constructieve veiligheid, functioneel gebruik, …) en stakeholderseisen een goede balans worden gevonden tussen prestaties, kosten en eventuele risico’s. Onze deskundigen zijn expert in onder meer assetmanagement voor kunstwerken. Met hun professionele ervaring en expertise bepalen ze of het vooruitzicht van deze werken nog afdoende toereikend is – zowel nu als later – om een toename in belasting voldoende op te vangen en op zowel trends als toekomstige ontwikkelingen in te spelen. Curo Vastgoed kan u ook helpen bij het waarborgen van de machineveiligheid van mobiele kunstwerken. Curo Vastgoed wil u steeds voorzien van een advies om efficiënt en kosteneffectief te werk te kunnen gaan jegens zo laag mogelijke risico’s.

4. VAKKUNDIG TEAM

Assetmanagement is mensenwerk – uw succes wordt mede bepaald door de betrokken mensen binnen uw organisatie. In onze ogen is de combinatie van een bekwaam team en een betrouwbare beheerorganisatie het belangrijkste element van een assetmanagement bestand tegen de toekomst.

Curo Vastgoed kan u bijstaan bij één of meerder van deze vier elementen. Onze dienstverlening is gebaseerd op de NEN-ISO 55000 norm, een universeel kwaliteitssysteem voor assetmanagement organisatie oftewel beheerorganisaties. We gebruiken daarbij het iAMPro Assetmanagement model, een houvast bij het in de praktijk brengen van assetbeheer. Onze aanpak omvat echter meer nadruk op zowel de mens àls op informatiemanagement. Deze waarden worden centraal geplaatst in het model. Assetmanagement is werk door en voor mensen. Zij zijn namelijk diegenen binnen de beheerorganisatie die er op een waardevolle wijze invulling en waarde aan kunnen geven. Voor een correcte implementatie in de organisatie en het op orde brengen van formatie met advies aan de organisatie kunt u bij ons terecht. We verzorgen ook diverse trainingen in assetmanagement.

Centraal bij ons staan waardevolle assets met een optimale verhouding tussen prestaties, waarde, kosten en eventuele risico’s, zowel voor u als voor onze leefomgeving. Onze passie: een bijdrage leveren aan een doeltreffend en toekomstbestendig assetmanagement.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

zonnepanelen opbrengst terugleveren Previous post Zonnepanelen kopen? Houd dit in acht!
Loopband kiezen Next post Loopband: hoe kies je het beste model